Uniwersytet Jagiellonski, Poland

polish_icon_smallUniwersytet Jagiello?ski (http://www.uj.edu.pl) za?o?ony zosta? w roku 1364 przez króla Kazimierza Wielkiego. Jest najstarszym polskim uniwersytetem, drugim w Europie ?rodkowej. S?ynnymi studentami Uniwersytetu Jagiello?skiego byli m.in. Miko?aj Kopernik, Jan Pawe? II czy Wis?awa Szymborska. W sk?ad Uniwersytetu Jagiello?skiego wchodzi obecnie 15 wydzia?ów, na których uczy si? ponad 50 000 studentów.

Uniwersytet Jagiello?ski Collegium Medicum uczestniczy w pracach projektu eViP od samego jego pocz?tku w roku 2007. Projekt jest koordynowany przez Zak?ad Bioinformatyki i Telemedycyny kierowany przez Prof. dr hab. Iren? Roterman-Konieczn?. Nasz Zak?ad jest miejscem spotka? lekarzy i informatyków pracuj?cych wspólnie nad wirtualnymi pacjentami. Osob? odpowiedzialn? za sprawy techniczne jest Andrzej A. Kononowicz. Uczestniczymy w pracach wszystkich grup roboczych projektu eViP ze szczególnym uwzgl?dnieniem modu? WP3 Adaptacja i Rozszerzanie Wirtualnych Pacjentów. Wirtualni pacjenci byli rzadko stosowani w nauczaniu na naszej uczelni przed rozpocz?ciem projektu eViP. Dzi?ki adaptacji wirtualnych pacjentów z zasobów partnerów projektowych (szczególnie z Uniwersytetu Ludwika-Maksymiliana w Monachium) liczymy, i? w krótkim czasie uda si? nam utworzy? du?? baz? opartych na kazusach przypadków edukacyjnych, które b?d? mog?y by? wdro?one w program nauczania. Wirtualnych pacjentów tworzymy nie tylko we wspó?pracy z lekarzami, ale równie? piel?gniarkami, po?o?nymi i stomatologami przenosz?c pomys? wirtualnych pacjentów na oko?o medyczne dziedziny wiedzy. W roku 2009 nasz Zak?ad, we wspó?pracy z projektem eViP, zorganizowa? pierwsz? mi?dzynarodow? konferencj? po?wi?con? wirtualnym pacjentom (ICVP’09). Materia?y zjazdowe wydane zosta?y w specjalnym zeszycie czasopisma Bio-Algorithms and Med-Systems Journal.

****************************************

uk_icon_small

Jagiellonian University was founded in 1364 by the Polish King Kazimierz Wielki (Casimir the Great). It is the second oldest university in Central Europe and the oldest university in Poland.

Among famous students of Jagiellonian University are Nicolaus Copernicus, Pope John Paul II and the Nobel laureate in Literature Wis?awa Szymborska. Jagiellonian University comprises currently 15 faculties with over 50 000 students.

Jagiellonian University Medical College has participated in the eViP project from the beginning in 2007. The project is coordinated by the Department of Bioinformatics and Telemedicine headed by Prof. Irena Roterman-Konieczna. Our role is to bring together medical subject matter experts and computer specialist working on virtual patients.

We contribute to all eViP projects but focus especially on the VP repurposing and enrichment phase of the eViPprogramme. Virtual patients were scarcely used in teaching at our institution before the eViP project. By repurposing virtual patients from our eViP project partners (especially from LMU Munich) we hope to create in short time a large collection of case-based learning resources that can be introduced into the curriculum.

In creating VPs we collaborate not only with faculty of medicine but also with nursing and dentistry departments aiming at interdisciplinary repurposing. Our department, supported by the eViP consortium, organized in 2009 the first International Conference on Virtual Patients (ICVP’09). The proceedings from this event have been published in a special issue of the Bio-Algorithms and Med-Systems Journal.

Visit the Uniwersytet Jagiellonski website

Back to “Who we are”